Ouderbegeleiding
“Ik focus op hun eigen kracht, eigen perspectieven en mogelijkheden. Deze aanpak moet leiden tot het vergroten van hun zelfredzaamheid en participatie.”
Ouderbegeleiding

    

Ouderbegeleiding bestaat uit het regisseren en coördineren van zorg en begeleiding van gezinnen. De belangrijkste speerpunten zijn wonen, werken en welzijn om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.  Met name op gebied van:

  • Huishoudelijke werkzaamheden (praktische tips om het huishouden ontspannen te organiseren)
  • Kind- en zelfzorg
  • Educatie
  • Netwerkversterking
  • Administratie en financiën
  • Opvoeding
  • Daginvulling en participatie
  • Psychische en/of verslavingsproblemen
  • Zorgcoördinatie

Herhaaldelijk zie je dat gezinnen met problemen werken met korte-termijn oplossingen of uitstelgedrag vertonen. Ze leven van dag op dag en durven niet aan de dag van morgen te denken.  Voor hen levert die ene dag al genoeg stress op. Op lange termijn kan dit desastreuze gevolgen hebben. Men weet dan niet meer hoe uit deze uitzichtloze situatie te komen. Mijn advies is dan ook: trek aan de noodrem voordat het te laat is!

Vaak speelt een cognitieve beperking en/of sociaal-emotionele c.q. psychische problematiek hierbij een grote rol. Ik heb inzicht in complexe gezinssystemen en problematiek als echtscheidingen, huiselijk geweld, (emotionele) verwaarlozing, hechtingsproblematiek, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Als gevolg hiervan heb ik een actieve rol in het onderhouden van contacten met (naast)betrokkenen en externe samenwerkingspartners (o.a. gemeenten, jeugdzorgketen, lokale instellingen, scholen/leerplichtambtenaar). Het is dan mijn taak om het gezin in balans te krijgen, zodat er weer structuur, rust en orde in het gezin komt.  De belangrijkste opdracht  is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en het best aansluit bij het gezin.

Ik maak de afweging of het gezin zelf en/of met hulp van hun eigen netwerk weer op eigen benen kan staan of dat externe hulp nodig is. Ik help hen om weer vertrouwen in de toekomst te krijgen en weer mee te laten doen in de samenleving op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daarbij focus ik op hun eigen kracht, eigen perspectieven en mogelijkheden. Deze aanpak moet leiden tot het vergroten van hun zelfredzaamheid en participatie.

Als hierbij kinderen zijn betrokken, dan ligt de nadruk op de ouderrol en opvoeding en staat het welzijn van het kind centraal. Sommige ouders stoppen hun eigen problemen en pijn diep weg in het onderbewuste, waar het een blokkade vormt. Een blokkade om te voelen, zowel pijn als liefde. Ouders zijn dan niet in staat tot het opbouwen van een liefdevolle band met hun kind. Dit schept een emotionele afstand tussen ouder(s) en kind. Wanneer je deze blokkades “opruimt”, schept dit ruimte voor heling en vergeving. Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel.  En er ontstaan kansen om een meer vervullend en beter gebalanceerd leven te leiden.