Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Van                                          : Joy of Better You

Vertegenwoordiger              : D.J.H.C. Duchenais

KvK                                          : 69301816


ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Cliënt: de partij die de opdracht tot begeleiden geeft.
b. Begeleider: D.J.H.C. Duchenais handelend onder de naam Joy of Better You, gevestigd aan Valutaboulevard, 3825 BS Amersfoort. Joy of Better You is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69301816 met BTW nummer NL115541056B02.
c. Locatie praktijk: In principe vinden de begeleidingsgesprekken plaats op het adres:
Hart van Vathorst, Arianepolder 3, 3825 LX Amersfoort. Desgewenst zijn andere locaties bespreekbaar.
d. Aanbod Joy of Better You:
Ouder-, Kinder- en Jeugdbegeleiding  om het gezin in balans te krijgen, zodat er weer structuur, rust en orde in het gezin komt.
e. Begeleiding: een kortdurend psychosociaal begeleidingstraject dat bestaat uit het voeren van gesprekken. Begeleiding is bestemd voor mensen met een gezonde emotionele basis, die tijdelijk even niet meer weten hoe ze verder moeten.
f. Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen begeleider en cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden gelden ook voor alle dienstverlening die plaatsvindt via e-mail of anderszins via internet.
3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt zich akkoord heeft verklaard met de door begeleider opgestelde tekst van de overeenkomst middels ondertekening en deze in bezit van begeleider is gekomen.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
De begeleider zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een begeleider kan worden verwacht. De begeleider heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt; nooit een resultaatverplichting.
1. Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt er zorg voor draagt dat alle informatie, waarvan de begeleider aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de begeleider wordt verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de begeleider ter beschikking gestelde informatie.
2. De begeleider is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de begeleider is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 ARTIKEL 5 – CONTRACTDUUR/UITVOERINGSTERMIJN
1. Bij het aangaan van een overeenkomst spreken begeleider en cliënt de datum af waarop dienstverlening begint. De overeenkomst tussen de begeleider en cliënt wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Begeleiding vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de begeleider als de cliënt vrij om de begeleiding op elk gewenst moment, schriftelijk te beëindigen.
2. Als er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, kan in onderling overleg worden besloten eerder te stoppen met begeleider of langer door te gaan.

 ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING
1. De begeleider is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
2. Relevante informatie die voortvloeit uit e-mails, gesprekken of briefwisseling zal in een beveiligd dossier worden bijgehouden. Het dossier dat debegeleider bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. De cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier. Hiervoor kan apart een afspraak worden gemaakt. Mits niet anders overeengekomen zal het dossier tien jaar na afloop van de overeenkomst worden vernietigd.
3. De begeleider draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen gespreksverslagen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor anderen.
4. Het beheer van opgeslagen gespreksverslagen of e-mails op de computer van de cliënt behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt.
5. De begeleider neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders of huisarts) na overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tucht-procedure. De begeleider is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 ARTIKEL 7 – BETALING
1. Elke maand ontvangt de cliënt een factuur van de plaatsgevonden gesprekken en/of begeleiding. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer.
2. Indien betaling anders is overeengekomen en cliënt niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de begeleider gerechtigd, nadat hij cliënt tenminste één maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de begeleider, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
3. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die begeleider maakt door niet-nakoming door cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cliënt.
5. Behandelingen voor Ouder-, Kinder- en Jeugdbegeleiding worden (gedeeltelijk) vergoed voor cliënten die aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen bij de volgende ziektekostenverzekeraars:
CZ, Ohra, CZdirect, Delta Lloyd, Menzis, HEMA, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen-Twente-Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ).

ARTIKEL 8 – TARIEVEN
1. De tarieven zoals die bij aanvang van de overeenkomst zijn overeengekomen gelden voor het gehele traject, en zijn inclusief BTW. Voor de tarieven voor begeleiding: zie www.joyofbetteryou.nl/tarieven/.
2. Het honorarium van de begeleider is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten.

 ARTIKEL 9 – BEROEPSVERENIGING EN SKJ
Joy of Better You is aangesloten bij:

ARTIKEL 10 – KLACHTEN
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te worden gemeld aan de begeleider. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de begeleider in staat is adequaat te reageren.
2. Indien de begeleider de klacht gegrond acht, zal de begeleider de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN
1. Joy of Better You is aangesloten bij GAT WKKGZ Geschilleninstantie.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De begeleider is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.  De begeleider is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de begeleider.
2. Kinderen tot 18 jaar hebben voor begeleiding door Joy of Better You toestemming van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Deze ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het kind.
3. De begeleider is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie-verstrekking door cliënt.

ARTIKEL 13 – OPZEGGING EN ANNULERING
1. Tijdens het kennismakingsgesprek (waaraan geen kosten zijn verbonden) wordt zowel de werkwijze van Joy of  Better You besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in een intakegesprek en vervolggesprekken, waarvoor wel kosten in rekening worden gebracht. Mocht er tijdens het kennismakingsgesprek duidelijk worden dat er geen klik is en/of vertrouwen, vanuit de cliënt of vanuit Joy of Better You, dan zullen er geen vervolggesprekken plaatsvinden.
2. Indien naar oordeel van de cliënt dan wel de begeleider de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen cliënt en begeleider na overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden en aan wederpartij te worden medegedeeld.
3. Eenzijdige opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
4. Indien de cliënt niet in staat is een geplande afspraak voor een sessie na te komen, dan dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden aan de begeleider , telefonisch via 06-44120840 of via e-mail info@joyofbetteryou.nl. Bij voorkeur niet per sms. Als de afspraak korter van tevoren wordt afgezegd, dan kan het volledige sessiebedrag in rekening gebracht worden.
5. Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor de begeleider niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak  (in overleg) verzet naar een ander moment. De begeleider zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT
1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de begeleider ontslaat dit de begeleider van het nakomen van de overeengekomen opdracht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal de begeleider daarvan onverwijld mededeling doen aan de cliënt. De cliënt heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht te annuleren of uit te stellen, echter onder de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te betalen.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en begeleider waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.